Polityka prywatności – Plantswapp

Informacje ogólne

Niniejszy dokument przedstawia informacje o zakresie danych osobowych przetwarzanych przez aplikację mobilną “Plantswapp”, dostępną na platformach Android oraz iOS i jest adresowany jest do użytkowników Aplikacji Mobilnej.

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest jednoosobowa działalność gospodarcza Bartosz Klukaczewski z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. J. Kilińskiego 1 / 52, 80-452 Gdańsk), wpisana do CEIDG, NIP: 9571086927, REGON: 364754582.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych prosimy kontaktować się z nami pod adresem e-mail: contact@plantsw.app oraz korespondencyjnie na adres administratora danych osobowych (z dopiskiem „dane osobowe:”)

Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”.

W przypadku zarejestrowanych użytkowników aplikacji Plantswapp Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

umożliwienia Państwu korzystania z zarejestrowanego konta użytkownika aplikacji Plantswapp. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów); W przypadku niezarejestrowanych użytkowników aplikacji Plantswapp przetwarzany jest wyłącznie identyfikator Google Analytis, za pośrednictwem którego Państwo korzystają z aplikacji, w celu prawidłowej realizacji analityki działań użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania aplikacji Plantswapp).

Państwa dane osobowe nie będą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym Admininistrator Danych Osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:

W przypadku zarejestrowanych użytkowników aplikacji Plantswapp – do czasu usunięcia przez Państwa konta użytkownika w aplikacji Plantswapp lub do momentu skorzystania przez Państwa z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzanie wynika z udzielonej zgody, bądź wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

W przypadku niezarejestrowanych użytkowników aplikacji Plantswapp (identyfikator Google Analytics) – przez 14 miesięcy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości korzystania przez Państwa z aplikacji Plantswapp.

W związku z korzystaniem przez administratora danych z kodów/skryptów, m. in. w postaci Google Analytics, Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez Stany Zjednoczone Ameryki odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania od administratora kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego

Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.